Praktický život

Výchova k praktickému životu je vzdelávacia oblasť, ktorá veľmi úzko súvisí s bežným životom dieťaťa. Spadajú tu vzdelávacie aktivity ako je napríklad príprava na život a fungovanie v spoločnosti. Hlavným cieľom je viesť dieťa k samostatnosti, k rozvoju seba obsluhy, starostlivosti o svoje telo a celkové zdravie.

Obsahom tejto oblasti je manipulácia s predmetmi bežného života. Dieťa spoznáva veci a ich funkciu.

Obľúbené aktivity v tomto období sú zapínanie, zaväzovanie šnúrok, umývanie rúk, čistenie topánok, umývanie okna, jedenie s lyžičkou a príborom, upratovanie, zametanie, umývanie riadov, prenášanie, presýpanie, triedenie, polievanie kvetín, práca v záhrade, štipcovanie, prestieranie stola a pod. Pri týchto činnostiach zároveň dochádza k rozvoju trpezlivosti, presnosti, poriadku a koncentrácie.

Cvičenia praktického života pomáhajú dieťaťu ovládať svoje telo, spresňovať svoje pohyby a manipuláciu s predmetmi, a tak sa stať nezávislým a samostatným jedincom. Dochádza k uvedomelejšiemu začleneniu sa do prostredia a spoločnosti. Všetky tieto aktivity sú taktiež dôležité pre ďalší rozvoj zmyslu pre poriadok.

Pri cvičeniach zameraných na pohyb dochádza k rozvíjaniu jemnej motoriky a ku koordinácii ruka – oko. Okrem jemnej motoriky sa sústredíme aj na hrubú motoriku. Dieťa cvičí kontrolu pohybu napr. rovnovážnymi cvičeniami, chôdzou po elipse, preskakovaním, lezením, plazením a pod.

Súčasťou praktického života v rámci Montessori pedagogiky je aj poznávanie slušného správania. V tomto prípade je naším cieľom prehlbovať sociálne vzťahy, učiť sa prijať zodpovednosť v skupine, učiť sa poprosiť, poďakovať, zdraviť, počúvať, požiadať o pomoc. Veľkú pomoc pri rozvoji praktického života, aj keď je to pasívna aktivita, predstavuje učenie ticha a koncentrácie. 

Ako je možné všimnúť si na obrázku jednou z najobľúbenejších aktivít našich detičiek je chodenie po elipse.

Zmyslová výchova ako súčasť Montessori pedagogiky

Rozvíjaním zmyslov obohacujeme život dieťaťa o podnety, ktoré dávajú základ pre rozpoznávanie predmetov a lepšiu orientáciu vo svete. Čím je naše vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality.

Cvičeniami podporujeme u dieťaťa nielen vnímanie zraku a sluchu, ale i hmatu, čuchu a chuti. Využívame materiály, ktoré vyvinula Mária Montessori. Typické pre tieto didaktické pomôcky je, že sú vždy zamerané len na jednu vlastnosť, ktorá je izolovaná. Pomocou týchto zmyslových materiálov sa dieťa učí pomenovať, rozlišovať, porovnávať a triediť.

Zmyslový materiál rozdeľujeme na materiál na rozlišovanie rozmerov, farieb, tvarov, povrchov, štruktúr, váhy, zvukov a tónov, vôní, chutí, teplôt a schopnosti viesť teplo. O zmyslových materiáloch sa môžete dočítať aj v tomto článku v časti „zmyslové materiály.“

Citlivé zmyslové vnímanie umožňuje dieťaťu jasnejšie vnímať skutočnosť – rovnaké a odlišné, zladené a rôznorodé a to ich vedie k tolerancii a k pozitívnym životným postojom, vytvárajú sa základy pre intelektuálny rast.

Dieťa prechádza cestou “od uchopenia k pochopeniu“. Čím je mladšie, tým má dôkladnejšie a aktívnejšie poznávať materiálny svet a medziľudské vzťahy. Dieťa si získané skúsenosti ukladá v pamäti. Nové vnemy priradzuje k už poznaným. V polovici tretieho roka u dieťaťa vzniká potreba triedenia poznaného a túži podrobnejšie preskúmať svoje prostredie. Je preto potrebné vniesť do myslenia poriadok a jasnosť, rozvíjať umenie odlíšiť podstatné od nepodstatného.