Neviete sa rozhodnúť, či je naša škôlka pre Vaše dieťatko tá pravá?
Radi by sme Vám rozhodovanie uľahčili, a preto sme spísali 10 dôvodov, prečo si vybrať naše Deťúrkovo.

1. 🔹Partnerský prístup – k detičkám sa správame ako k rovnocenným bytostiam, hľadíme na ich potreby, vedieme k schopnosti formulovať návrhy riešení a pomáhame si navzájom. Veríme, že všetci sa máme čo od seba naučiť.

2. 🔹 Vzájomné rešpektovanie – pani učiteľky stanovia bezpečné hranice, aby mali detičky pevné body počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Napľňame tak potrebu bezpečia, ktorá je pre zdravý vývin veľmi dôležitá. Využívame prvky demokratickej výchovy, detičky netrestáme a hľadíme na ich individuálne potreby.

3. 🔹 Nižší počet detí v triede ako v štátnej škôlke – kapacita jednej triedy je maximálne 18 detí. Vďaka tomu máme priestor sa detičkám venovať aj individuálne, nahliadnuť do ich vnútorného sveta a podporiť ich potenciál.

4. 🔹 Odborný personál – dbáme na to, aby bol náš personál zaškolený v oblasti Montessori pedagogiky, rešpektujúcej komunikácie a pozitívnej disciplíny. Čerpáme poznatky z kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný a taktiež z dlhoročných skúseností s prácou s deťmi. Všetky pani učiteľky navyše ovládajú anglický jazyk, ktorý detičky učia prirodzene počas spoločných hier. Zakladáme si aj na tom, aby personál pristupoval k detičkám rovnako, samozrejme s pridaním svojej vlastnej jedinečnej osobnosti a možnosti sebarealizácie a sebarozvoja.

5. 🔹 Montessori pedagogika – hlavnou podstatou Montessori pedagogiky je rešpektovanie vývinových potrieb, vedenie k samostatnosti, podpora záujmov za účelom rozvoja vlastného potenciálu. Pristupujeme k detičkám s láskou, empatiou a tvoríme pre nich podnetné prostredie, kde sa každý v kolektíve cíti prijatý.

6. 🔹 Sloboda vo výbere – poskytujeme detičkám priestor na voľnú hru, vlastný výber a ponúkame riešenia z viacerých možností, ktoré sú pre obe strany prijateľné. Obe naše triedy sú vybavené špeciálnym Montessori materiálom, v ktorom má dieťatko priestor naplno rozvíjať svoj potenciál, aby z neho raz vyrástol človek, ktorý obohacuje spoločnosť, pozná svoju hodnotu a stavia na svojich silných stránkach.

7. 🔹 Sme zaradení do siete škôl – vďaka tomu sme viazaní plniť obsah určený Štátnym vzdelávacím programom a teda nemusíte mať obavu, že ak svoje dieťatko dáte ku nám do Montessori škôlky nebude pripravené na následný prestup do bežnej základnej školy – precvičujeme všetky zručnosti, ktoré má dieťatko pred nástupom do školy ovládať – je v našom vlastnom záujme, aby bol tento prechod čo najmenej zaťažujúci a aby boli detičky zrelé na školu po kognitívnej, emočnej aj sociálnej stránke.

8. 🔹Vyšší počet personálu – pracujú u nás 4 učiteľky, pedagogická asistentka, špeciálny pedagóg a zastupujúca učiteľka. Vytvárame priestor, ktorý nášmu personálu zabezpečuje komfort a oporu pri práci, aby aj detičkám bolo venovanej čo najviac pozornosti.

9. 🔹Priestory – sídlime v novostavbe, ktorá bola špeciálne zriadená na účely pre našu škôlku. Triedy sú vybavené kvalitnými pomôckami a nábytkom uspôsobeným mieram a veku detičiek.

10. 🔹Vlastná kuchyňa – jedlo nedovážame, varí ho naša usmievavá pani kuchárka z tých najchutnejších ingrediencií. Jedlo je vždy nutrične vyvážené a počas celého dňa majú detičky k dispozícii pitný režim a ovocie.

Tešíme sa na všetky nové detičky, ktoré budú súčasťou nášho kolektívu❤️
Viac informácii o zápise nájdete na tomto odkaze.