V poslednej časti tohto nášho slovníka uvedieme poslednú časť pojmov, ktoré nám ostali. Medzi inými sa v nej budeme venovať postaveniu učiteľa, respektíve jeho role v Montessori pedagogike ale aj pravidlám, ktoré učíme detičky v metóde vzdelávania kde je základným kameňom sloboda.

Sloboda s hranicami

V tejto špecifickej pedagogike sa kladie vysoký dôraz na triedy, kde je nábytok a didaktické pomôcky prispôsobené tak aby si dieťa mohlo slobodne vybrať čomu sa chce venovať, samozrejme s primeranými limitmi tak, aby správanie ostalo vhodné v rámci normy. Tieto limity sú základné pravidlá pre triedu. Navádzajú deti k pochopeniu, že sloboda jednotlivca končí tam kde začína sloboda druhého jednotlivca.

Základné pravidlá

Predstavujú primerané správanie v triede. Či už pre deti vo veku troch alebo šiestich rokov, pravidlá platia pre všetkých a sú jednoduché. Deťa má neobmedzené možnosti hrať sa s pomôckami akými chce. Tak dlho, ako chce, pokiaľ pracuje s pomôckami s rešpektom. V žiadnom prípade nie je povolené poškodzovať didaktické pomôcky, seba alebo iných okolo seba.

Zdvorilosť

Deti sú formálne vedené k získavaniu sociálnych zručností, ktoré využijú po zbytok života. Na príklad, používanie slovíčok ako prosím a ďakujem, zdvorilé vstupovanie do konverzácie, prosba namiesto dožadovania.

Vekovo zmiešané skupiny

Charakteristickým znakom Montessori vzdelávania sú vekovo zmiešané skupiny spolupracujúce v jednej triede. Zmiešané skupiny pomáhajú mladším deťom učiť sa pozorovaním starších detí a ich zvládania výziev, ktoré zdolali už skôr, takže mladšie deti sa učia zo skúseností starších. Plusom v tomto smere je rozvoj schopností vedenia ľudí, z anglického slovíčka „leadership,“ u starších detí. Zároveň sú staršie deti vzorom pre mladších členov kolektívu. Každé jedno dieťa postupuje pri rozvoji svojich zručností vlastným tempom a zároveň sú deti vedené k vzájomnej spolupráci nie k súťaženiu. Takéto nastavenie má za úlohu napodobniť reálny svet, kde ľudia spolupracujú a socializujú sa s ľuďmi rôznych vekových kategórií a schopností.

Praktický život

Deti sa v aktívne učia starať sami o seba ale aj o prostredie vôkol seba vďaka aktivitám ako ranná príprava raňajok alebo upratovanie po sebe. Upratovanie v zmysle: po každej aktivite uložiť pomôcky na svoje miesto tak, aby ich môj kamarát vedel nájsť.

Kompozícia prostredia

Pedagóg pripravuje prostredie v triede, pomôcky esteticky usporiada tak, aby boli deťom na dosah a aby odpovedali potrebám detí.

Zmyslové materiály

Práca s týmito materiálmi rozvíja päť zmyslov – zrak, sluch, hmat, chuť , čuch – a buduje základ pre reč, písanie a matematiku. Každý špeciálne navrhnutý materiál má odlišné vlastnosti ako je farba, veľkosť alebo tvar. Kontakt s týmito špecifickými pomôckami učí deti triediť, klasifikovať a usporiadať veci. Zároveň pomáha rozvíjať slovnú zásobu na opis predmetov, ktoré vníma okolo seba.

Zdroj: Pojmy Montessori vzdelávania