Máte doma drobca a premýšľate ako sa postaviť k jeho vzdelávaniu ?

Určite ste už spoznali mnoho metód vzdelávania a výchovy pri bádaní na internete. Jednu z nich praktizujeme u nás v Deťúrkove. Volá sa Montessori a v nasledujúcich riadkoch uvádzame niekoľko bodov, ktoré Vám túto metódu priblížia.

Dopad pohybu na vzdelávanie a poznávanie

Jednou z najväčších chýb dnešnej doby je predstava, že pohyb je oddelený od kognitívnych schopností človeka. Opak je pravdou. Mentálny vývoj je podmienený pohybom, závisí od neho. Pohyb a učenie sú v Montessori vzdelávaní neustále prepojené, pričom sa kladie vysoký dôraz na čo najširšie možnosti bádať a spoznávať.

Ako príklad materských škôl s Montessori zameraním si môžete predstaviť otvorené priestory, v ktorých sú rozmiestnené, nazvime to, sekcie.

V jednej sekcii sa dieťa dostane k širokej palete hudobných nástrojov. V druhej už vidíte deti so špeciálnymi didaktickými pomôckami.V rámci bežného dňa dieťa strieda aktivity čoho výsledkom je striedanie sekcií v ktorých sa didaktické pomôcky nachádzajú.

Kocky a obdĺžniky rôznych veľkostí. Pomôcky na počítanie. Farebné doštičky. Každá z týchto pomôcok má svoje miesto, ktoré je nemenné a dieťa tak presne vie, kde ich nájsť a zároveň je motivované k pohybu počas celého dňa.

Ako príklad môžeme uviesť aj u detí obľúbené chodenie po elipse alebo prekážkové dráhy. Nehovoriac o aktivitách na našom dvore pri starostlivosti o záhradku alebo aktivity ako je meranie tieňa.

Viac zistíte na našej Facebookovej stránke, kde zdieľame bližšie informácie k týmto aktivitám.

Možnosť výberu ako hlavný krok k Montessori vzdelávaniu

Celý život je založený na rozhodovaní. Preto učíme deti robiť ich vlastné rozhodnutia od útleho veku. Drobcov vedieme tak, aby si vyberali aktivity počas celého dňa. Neustále. Skúste si predstaviť aké nepríjemné je učiť sa a vykonávať aktivity, ak nad Vami niekto stojí a prikazuje, urob to tak a tak. Tomu sa Montessori prístup cielene vyhýba.

Predstavte si nasledujúcu situáciu.

Žiak vo štvrtom ročníku má veľké nadanie na umelecké smery, najmä spev, hudbu, tanec. Doma ale dostal príkaz učiť sa matematiku, dejepis a prírodopis, pretože je to „viac praktické“. Aké budú jeho výsledky ? Aké bude jeho postavenie ku škole a vzdelávaniu ? Odpoveď necháme na Vás.

Samozrejme. V žiadnom prípade neprotestujeme proti všeobecnému rozhľadu a dôležitosti každého predmetu vo vzdelávacom systéme. Akokoľvek, sme za to, aby sa podporoval rozvoj osobnostných čŕt a silných stránok dieťaťa.

Zaobchádzajte s ľuďmi ako keby boli tým, čím by mohli byť, a pomôžete im stať sa tým, čím sú schopní sa stať.

Goethe

Slobodný výber aktivity sa ukáže už ráno, kedy k nám drobci prichádzajú. Po ich príchode vbehnú do tried. Poobzerajú sa. Vo chvíli, keď vedia, čo chcú robiť, vidíme iskru v očiach a nával energie, ktorú s radosťou vložia do danej aktivity.

Aká je ďalšia aktivita?

Po čase, kedy ich inšpirácia a túžba po danej aktivite prejde, je rad na odloženie špecifických pomôcok a výber ďalšej aktivity. Tento cyklus sa opakuje celý deň.

Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Maria Montessori

Samozrejme, deti, najmä vo veku do troch rokov, potrebujú dohľad pri vykonávaní aktivity. Tu prichádza na rad ich sprievodca, učiteľ, ktorý pozorne sleduje ich chovanie a ponúka pomocnú ruku, ak si to dieťa vyžiada.

Záujem dieťaťa a jeho miesto vo vzdelávaní

Montessori vzdelávanie je navrhnuté tak aby prebudilo záujem zdolávať výzvy, ktoré ich v danej chvíli najviac zaujímajú. Je to prirodzený dôsledok vzdelávacieho procesu založeného na slobodnom rozhodovaní dieťaťa a vnútornej motivácii namiesto vonkajšej motivácie ako sú napríklad známky. Úlohy, ktoré predmet vzdelávania prináša sú navrhnuté tak, aby odzrkadľovali záujem dieťaťa.

Vonkajšia motivácia – Odmeňovanie a Montessori

Vnútorná motivácia je to, čo dieťa povzbudzuje k slobodnému konaniu. Koná samo a slobodne. Samo si vyberá, čo chce robiť, ako to chce robiť a ako dlho.

Vonkajšia motivácia predstavuje podnety z okolia. Napríklad dobré známky, odmena za dobre vykonanú prácu alebo slovná pochvala, ktoré deti motivujú ku vykonávaniu činností, ktoré neodzrkadľujú priamo ich záujem.

Teraz, keď poznáme rozdiel medzi motiváciami, ktoré sprevádzajú každého z nás po celý život, dokážeme pochopiť, ako vplývajú na konanie našich drobcov.

Zo skúsenosti vieme, že deti, ktoré dostávajú odmeny za učenie, sú mnohokrát, nepozorné. Neraz sa stáva, že narúšajú vzdelávací proces. To znamená, že ak vykonávajú danú aktivitu alebo sa venujú danému predmetu, je to len z dôvodu získania odmeny. Ich pozornosť je zameraná na odmenu a chýba pri samotnom akte vzdelávania sa.

Jednoducho povedané. Ak dieťa má vypočítať päť príkladov a sľúbime mu za to čokoládu, príklady bude rátať ledabolo, pretože to, na čo myslí, je spomínaná čokoláda, nie príklady.

Opačne je to u detí, ktoré nie sú odmeňované. U týchto detí, kde je presadzovaná vnútorná motivácia, je pozorovaná väčšia aktivita a aktívne zapájanie sa do procesu vzdelávania.

To je dôvod prečo v Montessori prístupe chýbajú známky alebo iná forma hodnotenia. Výsledkom je situácia, kedy učenie sa a vykonávanie aktivít je pre dieťa odmenou.

Interakcia s rovesníkmi ako pridaná hodnota Montessori vzdelávania

Vzdelávacie inštitúcie s Montessori prístupom ukazujú, že deti s rozdielnym vekom vedia krásne spolupracovať. Mladšie deti vidia, ako ich starší kamaráti vykonávajú aktivity a popri sledovaní sa často pýtajú : „Ako to robíš?“

Vekovo zmiešané skupiny drobcov, predstavujú charakteristickú črtu Montessori prístupu. Pomáha to k rozšíreniu možností naučiť sa niečo nové. V tomto prípade mnohokrát deti nájdu riešenie aj bez nás učiteľov. Jednoducho pozorujú starších kamarátov alebo s ními aj priamo spolupracujú pri vykonávaní aktivít.

Menší sa učia, starší tiež. Pre staršie deti spolupráca prináša výhodu napríklad v podobe upevnenia si už naučeného poznatku ale aj posilnenia si schopnosti viesť ľudí. V dnešnej dobe mnohokrát veľmi cenená vlastnosť. Možno ste už o nej počuli pod názvom „leadership.

Skúsme nechať deti, nech hľadajú spoločne riešenia na výzvy, ktoré ich postretnú. Ostaňme ale pozorní. Súčasťou spolupráce a komunikácie je neraz konflikt alebo šibalstvo.

Interakcia s dospelou osobou

Dieťa, okrem aktivít, ktoré vykonáva potrebuje aj vedenie, pochopenie a vysvetlenie zmyslu pomôcok. Je to dospelá osoba, ktorá zastrešuje spomínané potreby. V prípade ak dospelá osoba, v našom prípade učiteľ, urobí menej ako je potrebné pre dieťa, dieťa nemôže zmysluplne vykonávať aktivitu. Ak učiteľ urobí viac ako je potrebné na uspokojenie spomínaných potrieb, stavia sa do dominantnej pozície čo uhasí kreatívne impulzy u dieťaťa.

To čo charakterizuje cieľ učiteľa je zachovanie rovnováhy. Učitelia v Montessori prístupe sú intenzívne trénovaní tak, aby ju vedeli udržať. Vedia ako dlho nechať dieťa bojovať s výzvou, aby sa niečo naučilo, ale zároveň podať pomocnú ruku v správnom čase, aby dieťa neprepadlo frustrácii z neschopnosti zvládnuť výzvu.

Montessori vzdelávanie, poriadok a pravidlá

Jedna z najdôležitejších informácii, ktorú potrebujete o Montessori vedieť.

Deti v prostredí Montessori sú slobodné, to ale neznamená že tam nejestvuje žiadny poriadok. Poriadok je doslova nenahraditeľný, ak majú deti správne pracovať a rásť. Neraz po príchode rodičov na prehliadku ostanú ľudia šokovaní aký pokoj prevláda v triedach.

Tak ako bolo už spomenuté, objekty a didaktické pomôcky sú rozmiestnené v sekciách. Deti tieto sekcie dobre poznajú a vedia, že po každej vykonanej aktivite pomôcka patrí na svoje miesto. Usporiadané prostredie je odrazom práce učiteľa, ktorého cieľom je prispôsobiť okolie potrebám dieťaťa.

Môžeme sa stretnúť názorom „Montessori, sloboda bez hraníc“. Určite to tak nie je. Ako by sme mohli hovoriť o vzdelávaní detí? Práve naopak. Hovorili by sme o degradácii detí. Pravidlá, organizácia a pevné hranice sú predsa piliere, na ktorých stojí zdravý vývoj každého z nás.  

Na fotke sú deti. Rovesníci z jednej triedy. Staršie aj mladšie deti, typické pre Montessori vzdelávanie.

Tip na záver

Veríme, že pri čítaní predošlých riadkov ste našli, to, čo ste hľadali. Ak ste jazykovo zdatnejší a chcete sa ponoriť hlbšie do tejto tematiky, určite Vám odporúčame tento zdroj. Kliknite tu.

V prípade, ak máte otázky, pripomienky, alebo akúkoľvek inú spätnú väzbu, neváhajte nás kontaktovať buď na Facebooku alebo Instagrame.