Jazyková výchova

V rámci Montessori prístupu sa v tejto časti pedagóg zameriava na rozvíjanie reči dieťaťa. Využívajú sa materiály k edukácií písania a čítania. S písaním a čítaním začína dieťa vo veku okolo 4-6 rokov. Je dôležité si uvedomiť, že rozvoj jazyka je sám osebe komplikovaný proces, ktorý súvisí s ďalšími oblasťami.

Rozvoj jazyka je podmienený faktormi ako sú napríklad:

  • motorika
  • vnímanie
  • myslenie
  • sociálne prostredie

Dieťa sa učí jazyk na základe prostredia, v ktorom vyrastá. Je preto dôležité poskytnúť mu dostatok podnetov v jeho vývoji tak, aby bola podporovaná jeho vyjadrovacia schopnosť. Pre rozvoj slovnej zásoby dieťaťa. Pre kultúru hovoreného slova. Pre cvičenie schopnosti rozprávať a opisovať okolie ale aj svoje vnútorné prežívanie. K tomuto všetkému sa dostávame vďaka jazykovým hrám a cvičeniam.

Začíname jednoducho. Učíme sa čítať genetickou metódou čítania, t.j. čítaním po písmenkách a nie po slabikách. Dieťa ďalej pracuje s pomôckami a materiálom, pri ktorom môže vnímať rozdiel medzi písmenami viacerými zmyslami.

Výuka jazyka slúži od začiatku taktiež k poznávaniu sveta, preto sú pre deti pripravené slová a texty so zaujímavými témami, ktoré dávajú deťom zmysel. Základom úspechu je odpozorovať a vystihnúť senzitívne obdobie, kedy dieťa chce samo písať alebo čítať.

Geometria a aritmetika

V rámci geometrie a aritmetiky sa dieťa najprv učí počítať od 1-10 na základe chápania, že tieto čísla predstavujú určitú sumu, množstvo. K tomu dieťaťu napomáhajú didaktické pomôcky. Nám všetkým je známe počítadlo, s ktorým sme vyrastali hádam všetci. Prostredníctvom ďalších špecifických didaktických pomôcok Montessori pedagogiky sa deti učia sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Hlavným cieľom pri poznávaní čísel je snaha pochopiť zmysel týchto úkonov.

Prostredníctvom prvých krokov geometrie a aritmetiky dieťa dostáva silný a pevný základ na chápanie matematiky. Dieťa v 6-tich rokoch zväčša pozná písmená. Vie čítať, pozná desať-číselný rad od 10 do 1 000. Pozná súvislosť medzi množstvami a symbolmi už v období, keď nastupuje do školy.

Kozmická výchova

Nie je dôležité, aby sa deti učili všetko, čo existuje. Dôležité je, aby mali priestor a čas na ponorenie sa do jednotlivých oblastí. Prostredníctvom kozmickej výchovy dieťa poznáva vlastné ja, ale aj celý okolitý svet.

Poznáva vlastnú rodinu, mesto, zem, slnečnú sústavu, okolnosti vzniku života na Zemi. Preniká do života rastlín a živočíchov. Informácie získané z kozmickej výchovy napomáhajú dieťaťu pochopiť chod sveta a nájsť v ňom vlastné miesto.

Musíme dať deťom detail ako prostriedok, aby mohli poznať celok.

Maria Montessori

Súčasťou sú aj zručnosti v pohybovej, hudobnej a výtvarnej výchove. Integrácia oblastí a tém zahrnutých v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, schopnosť vžiť sa a existovať v ňom, nájsť svoje miesto a naučiť sa zachádzať so sebou i s okolím.